Bankok School

Plapak District

หนังสือภาพ

1.หนังสือภาพ หนังสือภาพสำหรับเด็กมีทั้งที่มีคำบรรยายและไม่มีคำบรรยายภาพประกอบ ซึ่งภาพจะทำหน้าที่บรรยายเรื่องโดยตลอดให้ความหมายของเรื่องได้ชัดเจน ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็กแล้วยังช่วยพัฒนาเด็กให้เกิดความพร้อมที่จะอ่าน เพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์ช่วยขยายความรู้ด้านต่างๆ ของเด็กให้กว้างขวางขึ้น

                2. บทเห่กล่อม บทเด็กเล่น และบทกล่อม ใช้เห่กล่อมให้เด็กนอนหลับด้วยวิธีอันนุ่มนวล ผู้แต่งก็มักถ่ายทอดความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี บุคคลสิ่งของ หรือเหตุการณ์ในสมัยนั้นๆแทรกลงไปในบทกลอนที่แต่งขึ้นทั้งยังแฝงคติและประเพณีไว้ด้วย

                3. นิทาน คือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา ที่มิได้เจาะจงแสดงประวัติความเป็นมาของเรื่อง จุดใหญ่ก็เล่าเพื่อความสนุกสนานและความพอใจทั้งของผู้เล่นและผู้ฟัง มุ่งที่จะสนองความต้องการทางจิตใจของผู้ฟัง ในบางครั้งก็สอดแทรกคติสอนใจเอาไว้ด้วย

Advertisements

สิงหาคม 15, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น